• റോൾ മെഷീൻ

  റോൾ മെഷീൻ

 • മൂർച്ചയുള്ള വയർ

  മൂർച്ചയുള്ള വയർ

 • കോയിൽ വേവ് നീരുറവ

  കോയിൽ വേവ് നീരുറവ

 • വേവ് സ്പ്രിംഗ് എണ്ണ സ്പ്രിംഗ് താരതമ്യം

  വേവ് സ്പ്രിംഗ് എണ്ണ സ്പ്രിംഗ് താരതമ്യം

 • പെര്ലൊഅദ് വഹിക്കുന്ന വേണ്ടി തിരമാല സ്പ്രിംഗ്

  പെര്ലൊഅദ് വഹിക്കുന്ന വേണ്ടി തിരമാല സ്പ്രിംഗ്

 • വരയുള്ള വേണ്ടി സർപ്പിളമായടുക്കിയതാണ് സൂക്ഷ്മമായി

  വരയുള്ള വേണ്ടി സർപ്പിളമായടുക്കിയതാണ് സൂക്ഷ്മമായി

 • High quality spiral retaining ring for shaft

  High quality spiral retaining ring for shaft

 • പരിബദ്ധ-ഘടകം വിശകലനം തിരമാല നീരുറവ

  പരിബദ്ധ-ഘടകം വിശകലനം തിരമാല നീരുറവ

 • High quality wave spring machine Factory direct sales

  High quality wave spring machine Factory direct sales

 • Meeting Room

  Meeting Room

 • 3D ENGINEER

  3D ENGINEER

 • 2D ENGINEER

  2D ENGINEER

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

Zhejiang lisheng spring Co., Ltd, began to produce all kinds of spring and hardware products in 2009. It is a member enterprise of China Spring Association. The company has been working hard to strive to improve the enterprise concept.In 2012, we began to develop wave spring, spiral retaining ring and seal ring.
 • ദ്സ്ദ
 • ദ്സദ