• රෝල් යන්ත්රය

  රෝල් යන්ත්රය

 • තියුණු කම්බි

  තියුණු කම්බි

 • දඟර තරංග වසන්ත

  දඟර තරංග වසන්ත

 • තරංග වසන්ත තෙල් වසන්ත සංසන්දනය

  තරංග වසන්ත තෙල් වසන්ත සංසන්දනය

 • perload දැරීම නිසා තරංග වසන්ත

  perload දැරීම නිසා තරංග වසන්ත

 • බෝර සඳහා සර්පිලාකාර රඳවා

  බෝර සඳහා සර්පිලාකාර රඳවා

 • තවකෙක් සඳහා සර්පිලාකාර රඳවා මුද්ද

  තවකෙක් සඳහා සර්පිලාකාර රඳවා මුද්ද

 • තරංග වසන්ත යන්ත්රය

  තරංග වසන්ත යන්ත්රය

අපි ගැන

Zhejiang lisheng spring Co., Ltd, began to produce all kinds of spring and hardware products in 2009. It is a member enterprise of China Spring Association. The company has been working hard to strive to improve the enterprise concept.In 2012, we began to develop wave spring, spiral retaining ring and seal ring.
 • dsda
 • dsada